Plán školní družiny na rok 22/23

31 srpna, 2022

Roční plán práce školní družiny je rozčleněn do deseti bloků, které korespondují se školními měsíci. Jednotlivé bloky jsou dále členěny na dílčí témata. Práce v daném měsíci bude vždy tematicky zaměřena na činnosti, které jsou aktuální pro daný měsíc v roce – z hlediska změn v přírodě, svátky, významné události. Každý blok nabízí řadu činností, které lze v průběhu roku upravit a přizpůsobit tak, aby pokryly potřeby a zájmy dětí.

Děti se mohou na stavbě programu spolupodílet (vyberou si knihu, ze které se bude číst, rozhodnou společně, jakou hru si zahrají apod.). Každé téma bude voleno v souvislosti s aktuálními událostmi v roce, svátky a výročími.

Nabízené činnosti by měly být zárukou vnitřní motivace dítěte. Je potřeba, aby umožňovaly dítěti být aktivní, aby děti uplatňovaly vlastní názory a připomínky, vnášely své nápady. Důležité je rozvržení pracovní náplně, přístup k jednotlivým žákům a umění vzbudit zájem o činnost.

Činnosti a akce, které se uskutečňují každý měsíc:

 • Odpočinkové, rekreační, zájmové a spontánní činnosti dle plánu
 • Využití tělocvičny a pobyt na hřišti čí školní zahradě
 • Povídáme si o správné hygieně, stolování a společenském chování
 • Příprava na vyučování – didaktické hry, křížovky, hádanky, doplňovačky apod.
 • Poučení o bezpečnosti před každou činností či akcí
 • Kolektivní hry a soutěže
 • Kontaktní hry ve skupinách
 • Četba na pokračování
 • Stolní a kolektivní hry
 • Chodíme na vycházky
 • Utužujeme kolektiv

Celý plán na školní rok 22/23