Hygienická opatření v MŠ

17.05.2020 19:35

MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA TŘEBOVICE

TŘEBOVICE 214, PSČ 561 24

IČ 75015099     Tel.: 464 600 676

e-mail: ,zs.ucetni@seznam.cz, ID DS:hj8kpq

 

Hygienická opatření

 • Žádáme rodiče, aby do školky neposílali děti, které vykazují jasné známky zejména respiračních onemocnění, zvýšené teploty apod.
 • Při příchodu dětí do školky budou vpouštěny do šatny dané třídy v maximálním počtu 2 dětí, každé z nich s pouze 1 osobou doprovodu. (Pokud se v daný čas sejde více osob, prosíme o posečkání před vchodem do MŠ v bezpečném rozestupu 2 m v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.)
 • Bezprostředně po vstupu do šatny bude k dispozici na všech vydezinfikovaných šatnách dezinfekce k ošetření rukou. Doprovod (zákonný zástupce) se v šatně zdrží pouze po nezbytně nutnou dobu.
 • Dle doporučení MŠMT žádáme zákonné zástupce, aby se neshlukovali v prostorách a okolí před MŠ.
 • V budově musejí mít dospělí  roušky. Dle doporučení MŠMT děti a pedagogičtí pracovníci MŠ roušky v prostorách školy nosit nemusí, zaměstnanci však budou mít dle aktuální potřeby ochranné pomůcky (roušky, štíty, ochranné rukavice) k dispozici.
 • Žádáme rodiče, aby dětem přinesli alespoň jednu roušku v uzavřeném igelitovém sáčku. Uložena bude v osobní skříňce dítěte. Důvodem tohoto opatření je případný výskyt příznaků virového onemocnění u kterékoli osoby v MŠ v průběhu dne.
 • Zákonný zástupce v první den příchodu dítěte do školky obdrží dokument „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“. Vyplněný jej odevzdá paní učitelce.
 • Intenzivně budeme sledovat aktuální zdravotní stav dětí již při příchodu do školky. Při předávání jim bude bezkontaktním teploměrem změřena tělesná teplota. Bude-li dítě projevovat sebemenší příznaky nemoci, ať už se jedná o zvýšenou teplotu, mírný kašel či nachlazení, nebude ráno do školky přijato.
 • Neprodleně po příchodu dítěte do třídy bude posláno k umytí rukou. V umývárnách bude dětem k dispozici v dávkovačích tekuté mýdlo, dezinfekce a papírové utěrky.
 • Pokud bude dítě vykazovat během dne některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěné do samostatné místnosti (v prvním patře vedle ředitelny) a ihned budeme kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatním dětem bude změněna výuka na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud nebude známý zdravotní stav indisponovaného dítěte.
 • Pokud se v průběhu práce u zaměstnance MŠ objeví příznaky virového onemocnění, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaném odstupu. Děti v tomto případě budou umístěny do jiné místnosti a následně bude změněna jejich aktivita na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud nebude známý zdravotní stav indisponovaného zaměstnance MŠ.
 • Platí výrazně zvýšená hygienická opatření. Všichni v MŠ budou mít k dispozici antibakteriální mýdla, dezinfekce, bude prováděn častější úklid včetně dezinfekce všech prostor MŠ.
 • Paní učitelky budou provádět osvětu ohledně správného mytí rukou (min. 20 až 30 sekund) a dalších hygienických opatření.
 • V každé třídě se bude často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut.)
 • Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.
 • Úklid a dezinfekce toalet bude probíhat dle potřeby, minimálně jednou denně (a častěji).
 • Rukavice pro běžné činnosti nejsou nutné, použijeme je však například při dopomoci s osobní hygienou dětí, při přípravě a podávání jídla a nápojů, likvidaci odpadů atd.
 • Ve spolupráci se zřizovatelem – obcí Třebovice, zajistíme dostatečné množství dezinfekce. Úklidový personál je informován, seznámen a poučen o hygienických zásadách a o potřebě průběžného čištění a dezinfekce povrchů a předmětů. V maximální možné míře se budeme vyhýbat alergenním prostředkům.
 • Bude prováděno důkladné čištění všech místností, ve kterých se děti, pedagogové a další pracovníci školy nacházejí (nejméně jednou denně).
 • Dezinfekce povrchů nebo předmětů, používané zvláště dětmi, ale též ostatními zaměstnanci MŠ, je prováděna několikrát denně (např. stoly, šatní skříňky, omyvatelné hračky, učební pomůcky, kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, čipové systémy, dálkové ovladače, telefony).
 • Prosíme rodiče, aby dětem do školky nedávali žádné soukromé hračky.
 • Výměna lůžkovin bude prováděna minimálně 1 x týdně.
 • Odpadkové koše budou vyprazdňovány alespoň 1x denně.
 • Aktivity dětí budou přednostně organizovány tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku v areálu MŠ.  Pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ. Jednotlivé třídy budou mít k dispozici oddělený prostor na zahradě MŠ.
 • Školní jídelna zachová stravování v běžné podobě, tj. budou připravovány teplé i studené pokrmy v rámci celodenního stravování dle platné legislativy.
 • Zůstávají i nadále v platnosti Školní řád, Provozní i Stravovací řád školní jídelny, výdejní doby i způsoby odhlašování stravy.
 • Prosíme rodiče, aby včas odhlašovali obědy (vyzvedávání neodhlášeného oběda do vlastních jídlonosičů první den nemoci dítěte je v současné době rizikové).
 • Zvýšený důraz bude i nadále kladen na hygienu přípravy a výdeje pokrmů a častou dezinfekci pracovních ploch, povrchů a podlah ve všech prostorách ŠJ.
 • Samozřejmostí je zvýšený dohled na mytí rukou mýdlem před jídlem a po něm nejméně po dobu 20 vteřin. K dispozici navíc budou mít děti možnost používat dezinfekční gel.
 • Z důvodů zvýšených hygienických opatření měníme způsob podávání pokrmů dětem.
 • Ruší se částečně samoobslužná forma stolování (příprava prostírání a příborů dětmi).
 • Pokrmy budou v čase výdeje personálem připraveny na stoly včetně prostírání, příborů a nápojů. Poté, co děti usednou na svá místa ke stolu a snědí polévku, bude nádobí sklizeno personálem a servírován druhý chod. Když děti dojedí, neodnášejí prázdné talíře, ale nádobí sklidí personál. Jídelní stoly budou vždy před příchodem dětí a po jejich odchodu umyty a dezinfikovány.
 • Při přípravě a výdeji pokrmů personál bude používat ochranu dýchacích cest a ochranné rukavice. Mytí použitého nádobí bude probíhat při vysoké teplotě v myčce. Zvýšený důraz bude i nadále kladen na hygienu přípravy a výdeje pokrmů a časté mytí a dezinfekci pracovních ploch, povrchů a podlah ve všech prostorách ŠJ. Dezinfekce bude vždy použita v poměru uvedeném na etiketě daného dezinfekčního prostředku.
 • Rizikové faktory onemocnění COVID-19, které vydalo ministerstvo zdravotnictví:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např.:
a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
b) při protinádorové léčbě,
c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 • Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.
 • Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v MŠ s tímto vědomím. Při prvním vstupu do MŠ předkládá zákonný zástupce dítěte prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy (viz výše). Pokud zákonný zástupce čestná prohlášení nepodepíše, nebude vstup dítěti do MŠ umožněn.

Kontakt

Mateřská škola a Základní škola Třebovice
Třebovice 214
561 24

Tel. ZŠ: +420 464 600 676
Tel. MŠ: +420 464 600 674
Mob.: +420 603 816 670
E-mail:


© 2020, MŠ a ZŠ Třebovice – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑